Ethisch Verantwoord Sporten
NIEUW! Toolkit SGG voor sportclubs
De Toolkit SGG helpt sportclubbesturen bij het voorkomen en aanpakken van seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) in de sport. De Toolkit bestaat uit 6 stappen en per stap zijn er een aantal ondersteunende instrumenten. Afhankelijk van de capaciteit en het engagement binnen jouw club kan je basisacties nemen, iets meer doen of een totaalaanpak uitwerken.

Download hier de volledige Toolkit

Aanspreekpersoon Integriteit (API) / V.J.J.F. vzw
Begin december 2017 heeft de Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw een vrouwelijke en een mannelijke aanspreekpersoon integriteit (API) aangesteld. Bij deze API’s kunnen (jonge) ju-jitsuka’s, ouders, lesgevers, begeleiders of andere betrokkenen van de V.J.J.F. vzw terecht met een vraag, bezorgdheid of melding rond seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG).

CONTACTGEGEVENS API'sEen lijst van de Club-API's van de VJJF-clubs en een 'Profielomschrijving Club-API' vindt u via deze link: Club-API's VJJF-clubs

Informeer uw jeugdleden en hun ouders over uw Club-API:

Omdat een goede gedragscode de eerste stap is om ongepast gedrag zoals pesten, discriminatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag te laat komen op training of andere vormen van gebrek aan respect te voorkomen heeft de V.J.J.F. vzw voor diverse doelgroepen gedragscodes opgesteld:


Lichamelijke en Seksuele Integriteit - Sport met Grenzen
Als sportbegeleiders moeten we minderjarigen een omgeving aanbieden waarin ze leren omgaan met elkaar en zich kunnen ontplooien. Kinderen en jongeren ontwikkelen zich immers ook op seksueel vlak en als volwassenen moeten we ervoor zorgen dat ze dat op een gezonde manier kunnen doen. Eerst en vooral is dit onze verantwoordelijkheid tegenover de kinderen en jongeren zelf, omdat hun welzijn elk ander belang overstijgt. Verder is het ook onze verantwoordelijkheid tegenover de ouders, die hun kroost aan onze zorgen toevertrouwen. Maar als sportorganisatie is het ook onze plicht tegenover onszelf dat we al het mogelijke doen om de lichamelijke en seksuele integriteit van onze jonge sporters te beschermen. Op die manier kunnen sportclubs veilige, gezonde havens zijn voor de volwassenen van morgen. (van ICES website: Ethics and sport)

VORMING
Een thema als lichamelijke en seksuele integriteit aanpakken is niet eenvoudig. Het SPORT MET GRENZEN pakket helpt je al veel vooruit... een aansluitende vorming geeft je nog meer inspiratie om zelf met de instrumenten aan de slag te gaan. ICES biedt vorming aan voor sportbegeleiders én clubbestuurders, met telkens andere accenten en concrete voorbeelden op maat.
Wil je graag een vorming SPORT MET GRENZEN volgen? Bekijk het aanbod hier.

TOOLS
De volgende documenten kunnen de ju-jitsuclubs via het VJJF-secretariaat gratis huren:

 • Sport met grenzen: VLAGGENSYSTEEM (met handleiding, 30 steekkaarten en theoriekaart)
 • Sport met grenzen: BELEIDSINITIATIEVEN (brochure met 7 concrete beleidsinitatieven rond lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag)

Of je kan jouw Sport met grenzen pakket via ICES zelf bestellen: Bestel SPORT MET GRENZEN hier.

Sinds 2012 werkt de V.J.J.F. vzw o.a. met de medewerkers van het Kabinet Sport, Sensoa, VSF en ICES (Internationaal Centrum Ethiek in de Sport) samen om deze instrumenten van "Sport met grenzen" uit te werken. In 2014 werden deze instrumenten herwerkt en de V.J.J.F. was opnieuw een van de actieve leden van de enthousiaste werkgroep.

Bekijk ook de instrumenten van het Raamwerk Lichamelijke en Seksuele Integriteit en Beleid in de Sport :

Of bezoek de website van het Raamwerk: Klik hier.

TOP! - TIME OUT tegen PESTEN

Maak je sportorganisatie pestvrij!

Sport is TOP! Iedere week leven ontelbare kinderen en jongeren zich uit met hun favoriete sport. Maar niet altijd. Pesten is een sluipend kwaad. Het richt emotionele schade aan in scholen, op de werkvloer, maar ook op de grasmat en in de sporthal. Het is een ingrijpende vorm van geweld waarmee ook minderjarige sporters in Vlaamse sportorganisaties te maken krijgen. Pesten is schadelijk, kwetsend en soms zelfs levensbedreigend.

De Time Out tegen Pesten campagne informeert, stimuleert en ondersteunt de sportsector om actief aan een pestvrije omgeving te werken. We keuren elke vorm van pesten af en zeggen volmondig: Time Out tegen Pesten!

Meer informatie vind je hier.

Ethisch sportenbeleid van de V.J.J.F. vzw

Alle ju-jitsuka's hebben zich naast de tatami wel eens geërgerd aan een oneerlijke reactie van de scheidsrechter, opponent of supporters. We zien het allemaal gebeuren, het stoort ons enorm en we keuren dit allemaal af maar tegelijkertijd weten we meestal niet hoe we erop moeten reageren.

De V.J.J.F. vzw werkt als erkende sportfederatie sinds 1 januari 2011 rond ethiek. Ethiek gaat over fair play, sport op maat van kinderen, verdraagzaamheid, seksualiteit, kwalitatieve begeleiding, etc.

Op basis van het vierjarig planningsdocument werkt de V.J.J.F. vzw in de huidige beleidsperiode (2013-2016) rond de volgende thema’s en richtlijnen:
 • De fysieke en psychische integriteit van het individu
  • Het nemen van structurele maatregelen om problemen, ongewenst gedrag en klachten te melden en te registreren.
  • De V.J.J.F. beseft dat sport negatieve effecten kan genereren en neemt structurele preventieve en curatieve maatregelen om haar leden en belanghebbenden te beschermen.
 • Inclusie
  • Het wegwerken of minimaliseren van de bestaande drempels voor allochtonen bij de sportclubs (financieel, onbekend met het aanbod, mobiliteit, taal, verblijfsstatuut)Meer informatie over het EVS-project van de V.J.J.F. vzw met praktijkvoorbeelden van de ju-jitsuclubs vindt u hier:

EVS-project V.J.J.F. vzw
De infobrochure van de federatie, "INFOBUNDEL - Hulpmateriaal voor de ju-jitsuclub" kunt u verkrijgen via orsi@vjjf.be .


Nuttige links i.v.m. ethiek in de sport:

Hulplijn 1712
Een centraal meldpunt voor Misbruik, Geweld en Kindermishandeling.

De hulplijn "misbruik, geweld en kindermishandeling", een initiatief van de Vlaamse overheid, is er voor iedereen die met geweld of misbruik te maken krijgt, in welke vorm en op welke leeftijd dan ook.
 • Via? - Telefoonnummer 1712
 • Bereikbaar? - Op werkdagen van 9 tot 17u (buiten deze openingsuren kunnen burgers steeds contact opnemen met Teleonthaal op het gratis nummer 106)
 • Voor wie? - De hulplijn is er voor alle burgers.
In het kader van de aanpak van 'historisch' misbruik in jeugd- en onderwijsinstellingen (1930-1990) in Vlaanderen heeft de Hulplijn 1712 in november 2014 met een campagne 'Geef je pijn een plaats' ten behoeve van slachtoffers en na(ast)bestaanden van 'historisch' misbruik begonnen. Meer informatie is terug te vinden op de website 1712.

Laagdrempelige sportclub

Voor de sportclub waar iedereen welkom is.

Inclusie betekent ‘iedereen erbij laten horen’. Mensen zijn niet gelijk maar wel gelijkwaardig. Iedereen heeft het recht om aan de samenleving deel te nemen. Diversiteit maakt de samenleving boeiend.

Een inclusieve sportclub is een sportclub waar ieder kind welkom is. De eerste stap naar een sportclub is vaak moeilijk voor mensen die er niet mee vertrouwd zijn. Dat geldt voor kansengroepen, maar ook voor Jan met de pet. We spreken dan over participatiedrempels. Inclusie start bij het kritisch kijken naar je sportvereniging. De website richt zich op sportclubs die hun eigen drempels willen verlagen. Op deze website krijgen sportclubs inzicht in bestaande drempels en vinden ze oplossingen en praktische tips om participatiedrempels weg te werken.

Ethisch management

Het bestuur van een sportorganisatie speelt een cruciale rol bij het creëren van een ethische sportomgeving. Het bestuur neemt tal van beslissingen die een grote invloed hebben op het klimaat van de sportorganisatie. Zo is het belangrijk dat sportief en positief gedrag zo veel mogelijk gestimuleerd wordt en dat incidenten op een goede manier worden aangepakt.Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport

De Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport is een belangrijk charter rond de rechten van het kind in de sport. Alle kinderen hebben het recht sport te beoefenen, zich te vermaken en te spelen, in een gezonde omgeving te leven en waardig behandeld te worden. Door de ondertekening van de Panathlonverklaring heeft de Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw zich al eerder geëngageerd om de ontwikkeling van de jeugdwerking in de ju-jitsusport te bevorderen. Binnen het EVS-thema 'Integriteit van de sporter' streeft de V.J.J.F. vzw ernaar om het concept 'ethiek in de sport' te verspreiden naar andere ju-jitsudoelgroepen.

Je kan de Panathlonverklaring ondertekenen door een mail te sturen naar info@sportopjongerenmaat.be met vermelding van je aanvraag tot ondertekening en je persoonlijke en/of clubgegevens.

Voor meer informatie kan je tevens terecht op de website van Panathlon Vlaanderen.