Vlaamse Ju-Jitsu Federatie (VJJF) vzw
1. Missie

De Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw heeft als missie het verenigen van alle ju-jitsuclubs (zowel recreatief als competitief) in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 1 kwalitatief hoogstaande federatie. Het is de bedoeling alle stijlen en vormen van ju-jitsu onder te brengen in een goed georganiseerde structuur, zodat alle stijlen hun eigenheid en zelfstandigheid kunnen behouden en toch kennis kunnen uitwisselen. Daarnaast wensen wij de sport ju-jitsu uit te bouwen tot een grote en bekende sport in Vlaanderen.

2. Doelstellingen

De vereniging heeft tot doel:

  1. Alle ju-jitsuclubs en hiermee verwante in het Nederlandstalig landsgedeelte, met inbegrip van het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad, in één federatie te verenigen;
  2. Het aanleren, beoefenen en verspreiden van de Ju-Jitsubeoefening en aanverwante sporten in het algemeen, in de hand werken, zowel nationaal als internationaal;
  3. Het nemen van alle initiatieven ter bevordering van de Ju-Jitsubeoefening en aanverwante sporten ter realisering van de doelstellingen;
  4. Ze streeft naar dit doel met alle middelen in haar macht, waaronder: Deelname aan competities in binnen- en buitenland; het inrichten van sportonderricht; het huren of het aanwerven van om het even welke roerende of onroerende goederen, het oprichten en het uitbaten van sportclubs/centra; het oprichten, bouwen en uitbaten van spijshuizen, drankgelegenheden, sportaccommodaties, het uitgeven en verspreiden van tijdschriften en sportpublicaties;
  5. Zij kan eveneens eigendommen verwerven en alle financiële en/of handelsdaden stellen voor zover deze ten goede komen aan het doel waarvoor zij werden opgericht. Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht;
  6. De V.J.J.F. vzw zal haar doelen nastreven conform alle wettelijke, decretale en reglementaire en contractuele bepalingen die op haar van toepassing zijn, waaronder het decreet Medisch Verantwoorde Sportbeoefening, het decreet niet-betaalde sportbeoefenaar, de principes en regels van de democratie, het Europees verdrag van de rechten van de mens, en het internationaal verdrag betreffende de rechten van het kind.
3. Democratisch en transparant beleid

Omdat de federatie ten dienste staat van de clubs en niet omgekeerd, krijgen alle clubs zonder enig voorbehoud inspraak in het beleid.
Alle clubs maken deel uit van de Algemene Vergadering (AV) die minstens één maal per jaar wordt bijeengeroepen. De clubs hebben op deze AV zonder uitzondering stemrecht, precies in verhouding met het aantal aangesloten leden (minstens 10)dat zij vertegenwoordigen. Zij kiezen ondermeer zélf de Raad van Bestuur, waarvan de helft herkiesbaar elke 2 jaar, voor het dagelijks beleid.
Via de AV krijgen alle clubs ook informatie over dit dagelijks bestuur van de federatie. Tegelijk krijgen zij het recht om hierop controle uit te oefenen en het bestuur eventueel bij te sturen of zonodig te vervangen.