Dangraadverhogingen
Puntentabel dangraadverhogingen

Klip op de afbeelding voor PDF-versie.

De Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw erkent 4 manieren van dangraadverhogingen binnen haar officieel erkende stijlgroepen.

1. Shodan shiken

Dit is een centraal examen voor een jury die wordt samengesteld door de Stijltechnische Commissie.

De Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw tracht voor elke shodan shiken haar Algemeen Technisch Directeur of een andere gemandateerde af te vaardigen om te observeren of de organisatie verloopt volgens de reglementeringen die worden opgelegd door de Algemene Technische Commissie. Deze afgevaardigde heeft echter geen stem- of beslissingsrecht aangaande de dangraadexamens.

Om voor een dangraadverhoging in aanmerking te komen, moet voor deelname aan de shodan shiken aan 4 voorwaarden worden voldaan:

  1. De wachttijd tussen 2 dangraden moet voldoende zijn.
  2. De minimumleeftijd moet gerespecteerd worden.
  3. De kandidaat dient voldoende federale punten te hebben.
  4. Bijscholingen gevolgd worden (voor verhoging naar niveaus 1ste en 2de dan)
  5. Het aanvraagformulier (zie rubriek "downloads") moet door de clubinstructeur op het secretariaat worden ingediend en dit minstens 1 maand voor het plaatsvinden van het examen.
2. Via gespreid examen

Binnen een aantal stijlgroepen wordt er tevens gewerkt met verhoging via dangraadtrainingen. Dit is makkelijker uit te leggen als een gespreid examen. Het is NIET zo dat enkel door het volgen van een aantal dangraadtrainingen de zwarte gordel wordt toegekend. Het is WEL zo dat tijdens deze lessen de kandidaat een deel van zijn examen aflegt. Indien het niveau onvoldoende is, wordt de kandidaat verwezen naar een volgende training. Hij krijgt steeds opbouwende kritiek.

Voor 1ste dan geldt dat men punten kan beginnen verdienen vanaf niveau 2de kyu (voor sommige stijltechnische commissies is dit 1ste kyu), maar indien zo dan geldt voor deze graad dat je telkens maximum de helft van het benodigde aantal punten kan verdienen als 2de kyu. Vanaf 1ste kyu kan je het volledige aantal punten verdienen.

Uw stijlverantwoordelijke moet akkoord gaan indien u wenst te verhogen via de stijltechnische trainingen als uw club tot een andere stijlgroep behoort.

3. Via de Masterclass (enkel voor stijl FVH - Open Systeem)

Binnen de stijl FVH - Open Systeem is er eveneens sinds enkele tijd een Masterclass opgestart die tot een verhoging kan leiden. Deze training, toegankelijk voor alle 1ste kyu's en dangraden van de federatie, behandelt telkens een verschillend thema. Leraars of assistenten die minumum 1ste dan zijn en de minimumleeftijd van 40 jaar hebben, kunnen via deze Masterclasstraining een hogere dangraad bekomen. Ook hieraan zijn voorwaarden verbonden, bovenop die voor de shodan shiken:

  1. elke thema moet minstens één keer gevolgd worden voor het behalen van 2de dan.
  2. kandidaten 3de tot 5de dan moeten verplicht een kadertraining randori contact en afstand hebben gevolgd.
  3. Tijdens een Masterclasstraining wordt er een evaluatieproef afgelegd; dit houdt in dat de kandidaat een korte les geeft aan een groep leerlingen; hij wordt hierbij beoordeeld op zijn didactische kwaliteiten; de jury kan steeds vragen stellen; voor 3de, 4de en 5de dan moet de eigen visie van de kandidaat aan bod komen; voor de details hiervan gelieve u te wenden tot het dangradencurriculum van de stijlgroep FVH - Open Systeem. Indien verhoogd wordt via de Masterclasstrainingen, wordt dit gedaan tijdens de evaluatieproef.

Uw stijlverantwoordelijke moet akkoord gaan indien u wenst te verhogen via de Masterclass trainingen FVH - Open Systeem indien uw club is aangesloten bij een andere stijl.


4. Hogere dangraden

Voor het behalen van een hogere dangraad (vanaf 6de dan) moeten er geen examens, niet via shodan shiken noch via een gespreid examen, nog worden afgenomen. Elke stijlgroep is vrij om deze toch in te richten. Kandidaten moeten nog steeds voldoen aan de minimumleeftijd en een minimum aantal federale punten, hierbij rekening houdend met het minimum aantal actieve punten per graad (zie document 'Nijido'). Voor de hogere dangraden wordt bij de nodige federale punten ook een onderscheid gemaakt tussen kandidaten die al dan niet de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt.

Aanvragen voor hogere dangraden worden eerst besproken in de desbetreffende commissie.

Waar behaal ik federale punten? Op onze kalender vindt u de evenementen terug waarop u deze kan behalen.

Verhogingsvoorwaarden per stijl: