Aikijujutsu Yoseikan

6de kyu

5de kyu

4de kyu

3de kyu

2de kyu

1ste kyu

1ste dan 2de dan 3de dan 4de dan 5de dan