Kwaliteitsmapje: Denk Gezondop en naast de Tatami

Aanspreekpunt Integriteit in de ju-jisuclub / CLUB-API

Wat?
Een Aanspreekpersoon Integriteit binnen de ju-jitsuclub (Club-API) is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, trainers, bestuurders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag.

Waarom?
Het is belangrijk dat in de ju-jitsuclub een cultuur bestaat van openheid waar iedereen het gevoel heeft incidenten te kunnen melden. Het installeren van een club-API maakt het voor iedereen duidelijk waar hij of zij met een melding terecht kan, en verzekert een duidelijke en kordate opvolging van incidenten.

De taken van een Club-API binnen de ju-jitsuclub bestaan uit:

  • eerste aanspreekpunt en eerste opvang;
  • coördinatie van de interne procedure en doorverwijzing;
  • preventieactiviteiten en ondersteuning

Extra informatie i.v.m. de Club-API vindt u hier: 'Profielomschrijving Club-API'

Club-API's van de VJJF-clubs.
Gebaseerd op de aanvraagformulieren van het Jeugdsportfonds 2019 en op de Clubfiche 2018. Klip op de afbeelding voor PDF-versie.

Onthaalbrochure voor je ju-jitsuclub

Waarom een onthaalbrochure (welkomstbrochure, eerste kennismaking…)?
De begeleiding van nieuwe en toekomstige leden vraagt inspanning, maar het loont. Een goed doordachte onthaalbrochure leidt tot een win-win situatie:

  • Het nieuwe (of toekomstige) clublid voelt zich welkom, is vanaf de eerste dag gemotiveerd (mogelijke vrijwilliger) en krijgt in één brochure inlichtingen die hij of zij anders met mondjesmaat moet verzamelen (ongeschreven regels van de sportclub tegengaan);
  • Het clubbestuur aan de andere kant heeft de garantie dat de informatie correct wordt doorgegeven. De moeite die het kost om een onthaalbrochure op te stellen bespaart tijd bij elke inschrijving en vermindert de kans dat men iets over het hoofd ziet.

Hoe begint men aan zo'n brochure?
De vorm: Een hard copy is belangrijk, want hierdoor is men zeker dat de doelgroep de informatie krijgt, het is snel en de lezer kan het gemakkelijk delen met anderen (bv. zijn/haar gezinsleden). Het moet niet duur zijn maar wel duidelijk, doelgroepgericht, flexibel (snel aanpasbaar) en verzorgd. Vanuit de federatie geven wij een voorrang aan een brochure die zich over 4 pagina’s spreidt en in boekformaat uitgeprint wordt. Zo krijgt men een boekje met 4 pagina’s in A5-formaat. De brochure kan ook op kleurpapier geprint worden.

De inhoud: Er is een model van een onthaalbrochure opgemaakt die als voorbeeld voor de eigen ju-jitsuclub kan dienen. Het spreekt voor zich dat er nogal wat zaken moeten aangepast worden in functie van de eigen ju-jitsuclub en dat eigen creativiteit wenselijk is. Het voorbeeld dat is samengesteld voor de ju-jitsuclub is verkrijgbaar via orsi@vjjf.be. Er zijn ook zeer veel tips en informatie te vinden op de website van het Dynamo Project (een project van de Vlaamse Sportfederatie vzw).


Afspraken maken in en rond de dojo

Waarom zijn afspraken zo belangrijk?
Bij de werking en functionering van een dojo of ju-jituclub zijn verschillende mensen op verschillende wijze betrokken (ju-jitsuka’s, lesgevers, bestuur, ouders, begeleiders, …). Samenwerking is dus noodzakelijk en een goede samenwerking kan alleen maar als er goede afspraken worden gemaakt. Goede afspraken zijn ook nodig om verwarring en misverstanden te voorkomen. Afspraken maken duidelijkt wie wat doet en wanneer. Duidelijke afspraken geven een gevoel van veiligheid en zekerheid voor alle betrokkenen.

Hoe goede afspraken maken?
Eerst moet er een lijst van aandachtspunten samengesteld worden. U kan via deze link enkele aandachtspunten voor ju-jitsuka’s, lesgevers, bestuurders, ouders, begeleiders en supporters verkrijgen. Langs de aandachtspunten kan er een aantal gedragsregels opgesteld worden. Aan de hand van de gedragsregels, kunnen afspraken worden gemaakt over gewenst en ongewenst gedrag en kan worden overeen gekomen hoe om te gaan met personen die zich niet conform de regels gedragen.
Bespreek de gedragsregels met de groep op wie ze slaan (lesgevers, ju-jitsuka’s, ouders…). Plaats alle gedragsregels in een logische volgorde zodat het geheel een echte gedragscode (“Dojoreglement”, “Ethisch Charter”, etc.) wordt en verspreid de code in de club. Door de gedragscodes duidelijk te communiceren (bv. via website) is ieder lid op de hoogte van de normen die uw ju-jitsuclub hanteert.


Omdat een goede gedragscode de eerste stap is om ongepast gedrag zoals pesten, discriminatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag te laat komen op training of andere vormen van gebrek aan respect te voorkomen heeft de V.J.J.F. vzw voor diverse doelgroepen gedragsregels opgesteld:

Naleving van de regels?
Om ervoor te zorgen dat een gedragscode effectief is, moet deze ook worden nageleefd. Belangrijkste hierbij is dat degenen voor wie de gedragscode uiteindelijk bedoeld is, moeten het nut er van inzien (draagvlak creëren).
Bij schending van de afspraken in de gedragscode, is het mogelijk om sancties af te spreken. Deze sancties zijn best in samenwerking met de doelgroep zelf samengesteld worden.

De sancties kunnen ook opgenomen worden in het huishoudelijke reglement van de ju-jitsuclub. U vindt hieronder een voorbeeld:
Sancties bij schending van de gedragscodes
Bij het schenden van deze gedragscode treedt in eerste instantie het bestuur (schendingen door trainers, bestuurders, scheidsrechters, ouders) of de trainer/sportief verantwoordelijke (schendingen door ju-jitsuka’s) op en komt men tot een gepaste sanctie. Deze sanctie zal variëren volgens de aard van de schending. Bij ernstige feiten, of bij herhaaldelijke schending van de gedragscode, kan het bestuur / de sportieve verantwoordelijke de betreffende personen verwijderen uit de groep.

Goed om te weten!
Belonen van gewenst gedrag vaak effectiever is dan het bestraffen van ongewenst gedrag.